Thông báo chương trình mua vé tặng hành lý

BL – Thông báo chương trình mua vé tặng hành lý ký gửi

Jetstar Pacific áp dụng gói kích cầu tặng hành lý ký gửi như sau: 1. Hành trình: cho các chặng...